TUW Rejent

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

"REJENT - LIFE"

O Towarzystwie
Ład korporacyjny
Struktura organizacyjna
Organy
Członkowie
Wyniki finansowe
Uwagi
Logowanie do profilu Notariusz

szukaj Szukaj w serwisie:
 

ORGANY TOWARZYSTWA

Organy Towarzystwa i ich kompetencje określone są w Statucie Towarzystwa. Do organów Towarzystwa należy: Zgromadzenie Przedstawicielskie, Rada Nadzorcza i Zarząd.


Zgromadzenie Przedstawicielskie

Jest najwyższym organem Towarzystwa. W trybie zwyczajnym zwoływane jest raz w roku w terminie do 30 czerwca, poprzez wywieszenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym co najmniej na 21 dni przed jego terminem. W Zgromadzeniu Przedstawicielskim z prawem głosowania biorą udział delegaci wybierani przez notariuszy - członków Towarzystwa i członkowie założyciele tj. Izby Notarialne. Inni członkowie Towarzystwa mogą brać udział w Zgromadzeniu z głosem doradczym.
Delegaci na Zgromadzenie Przedstawicielskie wybierani są zgodnie ze Statutem i Regulaminem wyboru delegatów na trzyletnie kadencje, po jednym w każdej Izbie Notarialnej. Mandat delegata wygasa po upływie kadencji, jednak nie wcześniej niż z dniem odbycia Zgromadzenia Przedstawicielskiego zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok urzędowania danego delegata.


Rada Nadzorcza


Wykonuje stały nadzór nad działalnością Towarzystwa, a obowiązki i kompetencje Rady określa Statut i Regulamin działania Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza składa się z dwunastu członków, w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Każda Izba Notarialna ma jednego przedstawiciela w Radzie. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 6 lat, a liczba kadencji jest nieograniczona. Mandaty poszczególnych członków Rady wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Przedstawicielskiego, zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok urzędowania danego członka Rady.


Skład Rady Nadzorczej:

Przewodniczący:Andrzej Micorek
Izba Notarialna w Warszawie
tel: 22 826-23-92, fax: 826-23-26
e-mail: micorek@notariusze.waw.pl

Wiceprzewodniczący:Tomasz Janik
Izba Notarialna w Katowicach
tel/fax: 0-33 499-97-05
tel: 793-848-556
e-mail: tomasz.janik@rejent.pl

Członkowie:Leszek Andruszewski
Izba Notarialna w Poznaniu
tel: 0-61 285-71-75

Lech Borzemski
Izba Notarialna we Wrocławiu
tel/fax: 0-71 34-306-30
e-mail: lech.borzemski@notariusz-wroclaw.info.pl

Waldemar Józef Chwiałkowski
Izba Notarialna w Szczecinie
tel/fax: 0-94 354-44-49
e-mail: waldemar.chwialkowski@izbanotarialna.szczecin.pl

Maria Kubera-Chowańska
Izba Notarialna w Łodzi
tel/fax: 0-62 782-21-89
e-mail: kancelaria-kepno@o2.pl

Bernadetta Michalczyk-Łuczak
Izba Notarialna w Rzeszowie
tel: 0-17 583-19-35
e-mail: bmluczak@poczta.onet.pl

Adam Wasak
Izba Notarialna w Gdańsku
tel: 54 341-41-63
e-mail: adam@wasak.pl

Krzysztof Młynarski
Izba Notarialna w Lublinie
tel: 81 825-28-63
e-mail: mlynarski@notar.pl

Lidia Serwacka
Izba Notarialna w Krakowie
tel/fax: 0-14 622-43-39
e-mail: lidia.serwacka@kin.pl

Krzysztof Sławomir Tertel
Izba Notarialna w Białymstoku
tel: 87 423-20-57
e-mail: k.tertel@wp.pl

Dariusz Wierzchucki
Izba Notarialna w Warszawie
tel/fax: 0-22 620-02-44/45
e-mail: wierzchucki@notariusze.waw.plZarząd
Zgodnie ze statutem Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa. W swej pracy Zarząd opiera się na regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą. Zarząd Towarzystwa jest jedno lub dwuosobowy. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
Z dniem 1 stycznia 2016 roku Zarząd Towarzystwa funkcjonuje w składzie:

Prezes Zarządu:Maria Kuchlewska
tel: 0-61 852-95-42/43 fax: 0-61 852-95-48
e-mail: maria.kuchlewska@rejentlife.com.pl
Członek Zarządu:     Marcin Kotulski
powołany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2015r.
z dniem wyrażenia zgody przez KNF
tel: 61 852-95-42/43 fax: 61 852-95-48
e-mail: marcin.kotulski@rejentlife.com.plCopyright © 2006-2013 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "REJENT-LIFE"
Created by: PANET